جوجه طوطی آرا بنفش

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

مراحل رشد ارا آبی رادر ذیل مشاهده می نمائید.

 

 

نوزاد در سه هفتگی

 

جوجه ها در 7الی8 هفتگی هستند.

 

مراحل رشد ارا آبی رادر ذیل مشاهده می نمائید.